Image
Image
Image
Image

Regulamin

Regulamin

RREGULAMIN
DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW

przyjęty Uchwałą Zarządu Nr 9/02/2019 z dnia 20 lutego 2019 r.

 
1. Cele
1.1 Wyłonienie drużynowego mistrza Polski juniorów.
1.2. Wyłonienie drużyn awansujących i degradowanych z centralnych lig juniorów.
 
2. Organizator
2.1. Organizatorzy są wyłaniani w konkursie ofert organizowanym przez PZSzach.
 
3. Termin i miejsce
3.1. Miejsce i termin zawodów będą określone w kalendarzu imprez PZSzach
3.2. Odprawa techniczna w dniu poprzedzającym zawody.
 
4. Ramowy program mistrzostw
4.1 Ekstraliga i I Liga 9 rund w 9 dni, II Liga - 11 rund w 9 dni.
4.2 Organizator, w porozumieniu z sędzią głównym, ustali program zawodów.
 
5. Uczestnictwo
5.1. Prawo do gry w Ekstralidze mają:
     5.1.1. drużyny, które zajęły miejsca 1-8 w Ekstralidze w poprzednim cyklu rozgrywek;
     5.1.2. drużyny, które zajęły miejsca 1-2 w I Lidze w poprzednim cyklu rozgrywek;
5.2. Prawo do gry w I Lidze mają:
     5.2.1. drużyny, które zajęły miejsca 9-10 w Ekstralidze w poprzednim cyklu rozgrywek;
     5.2.2. drużyny, które zajęły miejsca 3-7 w I Lidze w poprzednim cyklu rozgrywek;
     5.2.3. drużyny, które zajęły miejsca 1-3 w II Lidze w poprzednim cyklu rozgrywek.
5.3. W przypadku rezygnacji z udziału w rozgrywkach Ekstraligi drużyn do niej uprawnionych drużynami rezerwowymi są przemiennie zespoły, które zajęły w poprzednim cyklu rozgrywek w I lidze miejsca 3 i kolejne oraz w Ekstralidze 9 i 10. W I lidze rezerwowymi są przemiennie zespoły, które zajęły w poprzednim cyklu rozgrywek w II Lidze miejsca 4 i kolejne oraz w I lidze 8, 9 i 10.
5.4. Prawo do gry w II Lidze mają:
     5.4.1. drużyny, które zajęły miejsca 8-10 w I Lidze juniorów w poprzednim cyklu rozgrywek;
     5.4.2. drużyny, które zajęły miejsca gwarantujące pozostanie w II lidze juniorów w poprzednim cyklu rozgrywek.
     5.4.3. po 1 drużynie wyłonionej w mistrzostwach wojewódzkich, zgłoszonej przez wojewódzkie związki szachowe do PZSzach do dnia 1 czerwca;
     5.4.4. z województw, w których ilość licencjonowanych klubów przekroczyła 30 (na dzień 1 maja w danym roku rozgrywek według Centralnego Rejestru PZSzach) prawo gry ma również 2 drużyna mistrzostw wojewódzkich.
5.5. Warunkiem udziału w ligach centralnych jest posiadanie przez klub licencji oraz uregulowanych opłat na rzecz PZSzach.
5.6. Lista drużyn uprawnionych do startu w danym cyklu rozgrywek publikowana jest wraz z komunikatem organizacyjnym najpóźniej 50 dni przed rozpoczęciem zawodów.
 
6. Awanse i degradacje do rozgrywek ligowych w kolejnym cyklu:
6.1. Ekstraliga
6.1.1. pozostają drużyny, które zajmą miejsca 1-8;
6.1.2. drużyny, które zajmą miejsca 9-10 spadają do I Ligi.
6.2. I Liga
6.2.1. drużyny, które zajmą miejsca 1-2, awansują do Ekstraligi;
6.2.2. do II Ligi spadają drużyny, które zajmą miejsca 8-10.
6.3. II Liga
6.3.1. drużyny, które zajmą miejsca 1-3, awansują do I Ligi
6.3.2. drużyna, która zajmie miejsca od 4 do X* włącznie utrzymuje się w II lidze.
6.4. Drużyny, które zajmą miejsca dalsze niż X* zostają zdegradowane do ligi wojewódzkiej.
* miejsce X wyznacza się wg klucza: liczba drużyn, które zostały skojarzone do 1 rundy zawodów pomnożona przez 0,75 po zaokrągleniu części ułamkowej w górę do pełnej wartości
6.5. Wyklucza się awans drużyny klubowej do Ekstraligi, I Ligi czy II Ligi, jeżeli w tej lidze klub jest już reprezentowany.
6.6. Drużyna, która zrezygnuje z udziału w rozgrywkach i zgłosi ten fakt do 1 maja, jest degradowana z Ekstraligi i I ligi do II ligi, a z II ligi do ligi wojewódzkiej. Drużyna, która zgłosiła się i nie stawi się na rozgrywkach, zostaje zdegradowana do ligi wojewódzkiej.
 
7. Skład drużyny i przepisy techniczne
7.1. Prawo gry w drużynie posiadają obywatele polscy (oraz zamieszkujący w Polsce obywatele państw UE – posiadający zameldowanie na pobyt stały lub czasowy), spełniający kryterium wieku, posiadający licencję PZSzach, członkowie klubów posiadających licencję PZSzach, w następującej kolejności szachownic:- 2 juniorów do 18 lat,- 2 juniorów młodszych do 14 lat,- 1 juniorka do 18 lat,- 1 juniorka młodsza do 14 lat (na wszystkich szachownicach decyduje rok urodzenia).Obowiązuje stan z Centralnego Rejestru PZSzach na moment weryfikacji listy startowej.
7.2. W rozgrywkach centralnych lig juniorów mogą występować jedynie zawodnicy, którzy zostali potwierdzeni do danego klubu do dnia 31 października poprzedniego roku, z wyjątkiem jednego zawodnika, który może być potwierdzony lub wypożyczony do danego klubu później, do 1 czerwca roku, w którym odbywa się liga. Po 31 października można jednak wypożyczać zawodników na inne rozgrywki ligowe z prawem powrotu do swojej drużyny klubowej.
7.3. Do drużyny można zgłosić dowolną liczbę zawodników i zawodniczek rezerwowych. Zawodnik, którzy rozegra choćby jedną partię w rozgrywkach na szczeblu centralnym traci prawo gry w innej drużynie w tym samym roku, także innej drużynie tego samego klubu.
7.4. Kolejność zawodników podana w składzie, zweryfikowanym na odprawie technicznej, nie może ulec zmianie w czasie zawodów.
7.5. Juniorka może być zgłoszona na szachownicę juniora, ale bez prawa gry na szachownicy juniorki. Juniorka młodsza zgłoszona na szachownicy juniorki młodszej może być wystawiana w składzie na szachownicę juniorki starszej, z prawem powrotu na szachownicę juniorki młodszej, przy zachowaniu kolejności „układu drabinkowego”. Analogicznie junior młodszy może grać na szachownicy juniora z prawem powrotu na swoją szachownicę.
7.6. Zmianę składu drużyny na mecz należy zgłosić sędziemu najpóźniej na jedną godzinę i 15 minut przed rundą. W przypadku braku zgłoszenia obowiązuje skład z rundy poprzedniej, a w przypadku I rundy skład podstawowy.
7.7. Zawodnik może być zgłoszony do drużyny tylko raz.
7.8. Kapitanem drużyny może być dowolna osoba wyznaczona przez klub. Szczegółowe prawa i obowiązki kapitana drużyny powinien omówić sędzia główny podczas odprawy technicznej, powołując się na aktualne przepisy FIDE i PZSzach.
 
8. System rozgrywek
8.1. Ekstraliga i I Liga - rozgrywki systemem rundowym, jednokołowym.
8.2. Losowanie numerów startowych dokonane zostanie komisyjnie przez Przewodniczącego Komisji Młodzieżowej lub przez osobę przez niego wyznaczoną w Biurze PZSzach lub innym miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącego Komisji Młodzieżowej.
8.3. II Liga - rozgrywki w jednej grupie, systemem szwajcarskim, na dystansie 11 rund.
8.4. Kojarzenie będzie wykonywane według punktów meczowych. Numery startowe przydziela się według następujących kryteriów: średni ranking międzynarodowy FIDE (w przypadku3zawodnika bez rankingu międzynarodowego FIDE przyjmujemy do obliczeń ranking 1000) 6 zawodników z podstawowego składu, przy równym średnim rankingu decyduje wyższy ranking zawodnika na pierwszej i kolejnych szachownicach, losowanie.
 
9. Tempo i przepisy gry
9.1. Tempo gry - 90 minut na 40 posunięć + 30 minut na dokończenie oraz 30 sekund na każde posunięcie od początku partii w Ekstralidze i I lidze oraz 90 minut na partię oraz 30 sekund na każde posunięcie od początku partii w II lidze.
9.2. Na wszystkich szczeblach rozgrywek obowiązują aktualne przepisy FIDE i PZSzach.
9.3. Drużyna ma prawo rozpocząć mecz pod warunkiem obecności minimum czterech zawodników przy szachownicy, wpisanych do protokołu meczowego aktualnej rundy.
9.4. Każdy zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóźnieniemwiększym niż 15 minut w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia rundy, przegrywa partię.
9.5. W Mistrzostwach obowiązuje zakaz zgadzania się na remis przed wykonaniem 30 posunięcia czarnych. Zawodnicy łamiący zakaz będą karani porażką.
 
10. Punktacja i ocena wyników
10.1. O kolejności zajętych miejsc przez drużyny decydują następująco:
10.1.1. suma punktów meczowych (za wygrany mecz 2 pkt., za remis 1 pkt., za przegrany 0 pkt., oddanie walkowera - minus 2 pkt. meczowe i 0 małych, za wygrany mecz walkowerem 2 pkt meczowe i 6 małych);
10.1.2. suma (tzw. małych) punktów zdobytych przez wszystkich zawodników drużyny;
10.1.3. wyniki bezpośrednich meczów;
10.1.4. punktacja Sonnenborna-Bergera (Ekstraliga i I Liga), punktacja Buchholza skrócona (II Liga);
10.1.5. lepszy wynik punktowy na szachownicach w kolejności 1, 5, 3, 6, 2, 4;10.1.6. w przypadku wyczerpania tych kryteriów miejsce jest dzielone.
10.2. Kolejność miejsc na szachownicach ustala się wg następujących kryteriów:
10.2.1. liczba zdobytych punktów;
10.2.2. wynik procentowy;
10.2.3. średni ranking FIDE przeciwników.
10.3. Zawodnik klasyfikowany jest na szachownicy najniższej, na której grał.
10.4. W II Lidze drużyny pauzujące otrzymują 1 punkt meczowy i 3 małe, a zgłoszeni zawodnicy po 0,5 punktu.10.5. W przypadku oddawania walkowera na szachownicach 1-2 lub 3-4, zespół zobowiązany jest do oddania walkowera na szachownicach niższych, tj. 2 i 4.
 
11. Nagrody
11.1. Zwycięzca Ekstraligi otrzymuje tytuł drużynowego mistrza Polski juniorów.
11.1. Zwycięzca Ekstraligi otrzymuje tytuł drużynowego mistrza Polski juniorów.
11.2. Najlepsze kluby każdej z lig centralnych za miejsca pierwsze, drugie i trzecie otrzymują puchary oraz po osiem medali złotych, srebrnych i brązowych.
11.3. Wysokość nagród nie może być niższa niż zgłoszona przez organizatora w ofercie na organizację imprezy. Wykaz nagród dla drużyn i za wyniki indywidualne ogłasza organizator Mistrzostw na odprawie technicznej.
11.4. Zwycięzcy na wszystkich szachownicach uzyskują prawo do gry w finałach mistrzostw Polski juniorów (z wyjątkiem finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży) w roku następnym, w swojej grupie wiekowej (w sytuacji, gdy takiego prawa jeszcze nie posiadają).
 
12. Zgłoszenia
12.1. Kluby zobowiązane są do potwierdzenia udziału w Ekstralidze i I lidze juniorów na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do komunikatu organizacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca na adres elektroniczny organizatora, Przewodniczącego Komisji Młodzieżowej i Szefa Wyszkolenia PZSzach. Wzór załącznika 1 znajduje się poniżej.
12.2. Brak potwierdzenia udziału w ww. terminie oznacza rezygnację z udziału w rozgrywkach ligowych.
12.3. Kluby dokonują zgłoszenia drużyny do rozgrywek Ekstraligi, I ligi i II ligi e-mailem do organizatora z odpisem do Przewodniczącego Komisji Młodzieżowej i Szefa Wyszkolenia PZSzach, zawierającym imienny skład drużyny zestawiony wyłącznie na załączonym druku, stanowiącym załącznik nr 2 do komunikatu organizacyjnego w obowiązującym terminie do4dnia 1 czerwca. Wzór załącznika 2 znajduje się poniżej.
12.4. Sędzia główny na odprawie technicznej dokonuje ostatecznej weryfikacji składów drużyn zgłoszonych przez kluby. Podstawą weryfikacji składu drużyny jest Centralny Rejestr PZSzach lub inna baza źródłowa wskazana przez Przewodniczącego Komisji Młodzieżowej. W przypadku wypożyczenia zawodnika kierownik lub kapitan drużyny na odprawie technicznej przedstawia sędziemu głównemu również oryginał umowy wypożyczenia.
12.5. Jeżeli sędzia nie posiada informacji z innych źródeł (np. Biuro PZSzach, Centralny Rejestr), może on zażądać okazania:
12.5.1. kopii dowodu wpłaty wpisowego i opłaty rankingowej na konto PZSzach;
12.5.2. kopii dowodu opłaty przez klub rocznej składki członkowskiej PZSzach;
12.5.3. ważnej licencji klubu oraz zawodników na uprawianie dyscypliny szachy;
12.5.4. legitymacji szkolnej lub innego dowodu tożsamości zawodnika;
12.5.5. karty ewidencyjnej zawodnika.
12.6. Sędzia główny ma prawo sprawdzenia tożsamości zawodnika przed i w czasie zawodów.
 
13. Sędziowanie
13.1. W Mistrzostwach obowiązują aktualne przepisy FIDE i PZSzach.
13.2. Zawody prowadzi sędzia główny posiadający co najmniej klasę państwową w II Lidze oraz IA lub FA w Ekstralidze i I Lidze, z pomocą sędziów asystentów. Sędziów zatrudnia organizator po zatwierdzeniu sędziego głównego przez Kolegium Sędziów PZSzach. Wszyscy sędziowie muszą posiadać aktualne licencje sędziowskie oraz opłaty roczne.
13.3. Zawodnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji sędziego asystenta do sędziego głównego zawodów bezpośrednio po wydanej decyzji. Kontynuacja partii oznacza akceptację wydanego werdyktu.
13.4. Decyzje sędziego głównego są w trakcie rozgrywania zawodów ostateczne. Zawodnikowiprzysługuje prawo zażalenia do Kolegium Sędziów PZSzach w ciągu 3 dni po zakończeniuzawodów.
13.5. Sędzia główny ma obowiązek wysłać w ciągu 7 dni po zawodach sprawozdanie w formie elektronicznej do Przewodniczącego Komisji Ewidencji, Klasyfikacji i Rankingu, Przewodniczącego Komisji Młodzieżowej oraz Szefa Wyszkolenia PZSzach. Sprawozdanie winno spełniać warunki określone przez Kolegium Sędziów dla zawodów objętych klasyfikacją Elo, w tym: zawierać pełne tabele turniejowe ze ściśle wyznaczonymi miejscami wszystkich uczestników oraz następującymi danymi: imię, nazwisko, data urodzenia, skrót ewidencyjny województwa, klub sportowy, uzyskany ranking, klasę sportową i partie w formacie pgn.
 
14. Finansowanie
14.1. Koszty uczestnictwa w rozgrywkach centralnych ponoszą kluby lub sponsorzy.
14.2. Koszty organizacyjno-techniczne zawodów ponosi organizator danej ligi.
14.3. Opłatę startową i opłatę rankingową określa aktualny Komunikat Organizacyjno-Finansowy PZSzach.
14.4. Opłaty wymienione w pkt. 14.3. należy wpłacić w terminie podanym w komunikacie organizacyjnym na konto PZSzach z dopiskiem „Opłata startowa i rankingowa - X liga juniorów” oraz nazwą klubu.
 
15. Postanowienia końcowe
15.1. Organizator jest zobowiązany zamieścić Komunikat Organizacyjny zawodów wraz z listą uprawnionych do startu drużyn na minimum 50 dni przed ich rozpoczęciem na stronie internetowej PZSzach.
15.2. Organizator zapewnia sprzęt do gry, codziennie umieszcza w Internecie wyniki oraz partie, prowadzi transmisję online i wydaje bezpłatnie biuletyn (w formie tradycyjnej lub elektronicznej) zawodów w ilości 1 na drużynę.
15.3. Za ubezpieczenie zawodników odpowiedzialne są jednostki delegujące. Za stan zdrowia zawodnika (zdolność do udziału w zawodach) odpowiada jednostka delegująca. Wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
15.4. Przez cały czas trwania zawodów drużyna musi posiadać pełnoletniego opiekuna (kierownika drużyny):a) odpowiadającego za bezpieczeństwo i sprawy wychowawcze;b) posiadającego uprawnienia do sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą;5Organizator weryfikuje obecność opiekuna podczas odprawy technicznej.
15.5. Zawodników obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i innych środków odurzających w trakcie zawodów. Sędzia główny oraz organizator mają prawo zażądać od zawodnika, a zawodnik ma obowiązek poddać się badaniu na zawartość alkoholu w organizmie. Jeżeli badanie da wynik pozytywny lub zawodnik nie podda się badaniu, zostaje zdyskwalifikowany i nie może zagrać żadnej partii do końca turnieju.
15.6. Prawo interpretacji przepisów gry należy do sędziego głównego, a regulaminu do Przewodniczącego Komisji Młodzieżowej PZSzach lub wyznaczonego przez niego przedstawiciela.
15.7. W sprawach szachowych nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie aktualne przepisy FIDE i PZSzach.
15.8. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na salę gry telefonów komórkowych oraz innych telekomunikacyjnych urządzeń elektronicznych pod rygorem:
15.8.1. dla zawodników - przegrania partii;
15.8.2. dla innych osób - zakazu wstępu na salę gry do końca turnieju.
15.9. Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora, sędziego głównego i PZSzach w celach informacyjno-marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
15.10. Organizator i PZSzach zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.
15.11. Obowiązuje zasada: Klub przejmujący zawodników ma prawo wystawienia drużyny w tej klasie rozgrywek, w której występował najlepszy zespół klubu rozwiązanego, nawet wtedy, gdy wcześniej nie posiadał drużyny w tej klasie, pod warunkiem uiszczenia wszystkich opłat statutowych wymaganych w trakcie rejestracji nowych zawodników.
15.12. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd PZSzach, ma charakter wieloletni i obowiązuje do odwołania. Traci moc regulamin przyjęty w dniu 26.11.2017 r.
 
Przewodniczący Komisji Młodzieżowej PZSzach - Waldemar Taboła
 

Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów - II liga

logo-dmpj-2019.png

UKS Pałac Młodzieży Katowice

ul. Kopernika 14
40-064 Katowice 
NIP: 634-258-39-24


Napisz do nas: dmpj.szczyrk@gmail.com

© 2019 UKS Pałac Młodzieży w Katowicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Search